Voorwaarden

Algemene voorwaarden het Seinwezen in Haarlem

1. Acceptatie van de voorwaarden:

Op het gebruik van de diensten (“Diensten”) van Seinwezen Beheer B.V. (“Dienstverlener”), Kamer van Koophandel-nummer 52627721, en de bijbehorende fysieke ruimte, Kinderhuissingel 1, 2013 AS te Haarlem (“Ruimte”) zijn de hieronder genoemde voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing. Door het plaatsen of doen van een schriftelijke, elektronische, mondelinge of telefonische boeking accepteert de afnemer van de Diensten (“Gebruiker”) de Algemene Voorwaarden als bindend. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dienstverlener en Gebruiker voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

a) Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

b) Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene bepalingen geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

c) Indien de Dienstverlener niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat de Dienstverlener het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

2. Prijzen, tarieven, betaling en incassokosten:

a) Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van een overeenkomst door de Dienstverlener gehanteerde prijzen en tarieven.

b) Aanbiedingen worden steeds gedaan op voorwaarde dat de aangeboden Werkplekken c.q. Vergaderruimtes en Faciliteiten op de gewenste tijdstippen beschikbaar zijn.

c) Aanbiedingen, offertes en/of prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

d) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Gebruiker overeengekomen zijn alle door de Dienstverlener gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

e) De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door de Dienstverlener worden ingevoerd.

f) Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door de Dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Dienstverlener aangegeven. De Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.

g) Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

h) Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

3. Diensten:

a) U kunt gebruikmaken van de Diensten per dagdeel van 4 uur. Hierbij onderscheiden wij 2 dagdelen: de ochtend van 8.30 tot 12.30 uur en de middag van 13.00 tot 17.00 uur (tenzij anders gewenst en mogelijk).

b) Onder Diensten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het gebruik van kantoor- en/of vergaderruimte en/of werkplek, gebruik van internettoegang en netwerkfaciliteiten, horecafaciliteiten en alle andere diensten die de Dienstverlener vrijblijvend aan de Gebruiker ter beschikking stelt.

c) De Diensten worden aangeboden op een As-Is basis, waarbij de mate waarin de Gebruiker zich schadeloos kan laten stellen voor welke schade dan ook – hetzij materieel, hetzij non-materieel, hetzij veroorzaakt door de Dienstverlener, diens medewerkers of wettelijk vertegenwoordigers, door bovenmenselijke tussenkomst, door medegebruikers van de Dienst of door niet nader in deze Algemene Voorwaarden benoemde oorzaken, direct of indirect – zich beperkt tot de mogelijkheid tot opzegging van de tussen Dienstverlener en Gebruiker gesloten overeenkomst door de Gebruiker, zonder hem/haar daarbij het recht te verstrekken op terugbetaling van reeds voldane financiële verplichtingen jegens de Dienstverlener.

d) Elk risico dat verband houdt met het gebruik van de Diensten wordt door de Gebruiker in volle en naar eigen verantwoordelijkheid geaccepteerd en waar nodig middels relevante verzekeringen afgedekt.

e) De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die de Gebruiker aan de fysieke ruimte en/of inboedel, inclusief aan medewerkers, dan wel derden aan wie de Dienstverlener Diensten verleent, toebrengt.

f) Gebruiker aanvaardt elke aansprakelijkheid bij ongelukken als gevolg van gebruik van de ruimte (zoals ook het vallen van de trap);

g) Gebruiker aanvaardt elke aansprakelijkheid bij gebruikmaking van de ruimtes op het platte dak. Gebruiker erkent hierbij op de hoogte te zijn te allen tijden op de aangegeven ruimtes op het platte dak te blijven en niet buiten deze duidelijk door stenen tegels aangegeven ruimte op het dak te komen. Indien Gebruiker zich toch op de groene delen van het dak bevindt, zijn alle kosten voor herstel van Gebuiker. Indien zich een ongeval voordoet, is Gebruiker aansprakelijk.

4. Beperkingen aan het gebruik:

a) Het is de Gebruiker niet toegestaan de Diensten op oneigenlijke wijze, op wederrechtelijke wijze, in strijd met deze Algemene Voorwaarden of algemeen fatsoen te gebruiken. De Gebruiker zal voorts alle acties vermijden die mogelijk leiden tot beschadiging, overbezetting of belemmering van de toegang aan faciliteiten die door de Dienstverlener aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

b) Het is de Gebruiker nadrukkelijk verboden om zich op wat voor wijze dan ook bezig te houden met hacking, password mining of het zich anderszins verschaffen van toegang tot bronnen die niet met dit doel zijn opgezet of persoonlijk aan de Gebruiker zijn opengesteld.

c) De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken voor het opzetten of bijdragen aan de opzet van piramidespelen, kettingbrieven, spam, spim en het anderszins verspreiden van informatie, diensten of programmatuur waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten anderen hiermee tot last te zijn.

d) De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken om de rechten van derden op welke wijze dan ook te schenden, met inbegrip van privacy, copyright, goede zeden, eigendomsrecht, beeldrecht en zonder uitsluiting van overige rechten die op welk materiaal of welke actie door de Gebruiker van toepassing zijn.

e) Het is de Gebruiker, noch tijdens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden noch daarna toegestaan zich publiekelijk op onproportioneel negatieve wijze uit te laten over de Dienstverlener, medewerkers, medegebruikers van de Dienst en partijen die op welke wijze dan ook aan de Dienstverlener verbonden zijn.

f) Het is de Gebruiker niet toegestaan zich bij de Kamer van Koophandel of in welk ander publiek register dan ook in te laten schrijven op het adres van Seinwezen Beheer BV (Kinderhuissingel 1, 2013 AS – Haarlem)

g) De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om enkele malen per maand het open kantoor met Werkplekken, de Vergaderruimtes en overige ruimtes in te zetten voor evenementen en activiteiten, gedurende welke evenementen geen gebruik van het open kantoor, de vergaderruimtes en overige ruimtes mogelijk is. Dit zal tijdig worden bekendgemaakt.

h) Het is Gebruiker NIET toegestaan om te roken in het gebouw. Roken in de buitenruimte is uitsluitend toegestaan in de daarvoor aangegeven zone.

5. Plichten:

a) De Gebruiker verplicht zich tot het respecteren van allen die gebruikmaken van genoemde diensten, met inbegrip van hun lichamelijke integriteit, hun eigendommen, hun gemoedsrust, hun privacy en hun confidentialiteit.

b) De Gebruiker verplicht zich zijn/haar werkelijke identiteit kenbaar te maken en bovendien zijn/haar correcte adres- en betalingsgegevens kenbaar te maken aan de Dienstverlener. De Gebruiker verplicht zich voorts de Dienstverlener onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in adres en telefoonnummer of andere voor het zakelijk verkeer van belang zijnde gegevens.

c) De Gebruiker verplicht zich tot het tijdig betalen van de Diensten die hij/zij wenst af te nemen. De Dienstverlener verzorgt in dit proces de facturatie aan de Gebruiker.

d) De Gebruiker verplicht zich tot het zelfstandig voldoen van kosten die hij/zij verschuldigd is aan andere leveranciers dan de Dienstverlener waaronder die aan gerelateerde partijen van Dienstverlener.

e) De Gebruiker verplicht zich naar redelijkheid zorg te dragen voor het leeg en schoon achterlaten van de Ruimte. Indien een gebruiker een werkplek niet langer dan 30 minuten gebruikt dient deze plek leeg, schoon en in oorspronkelijke staat beschikbaar gesteld te worden.

6. Oneigenlijk gebruik en nalatigheid:

a) In geval de Gebruiker de onder artikel 2, 3, 4 en 5 genoemde voorwaarden niet naleeft is de Dienstverlener bevoegd zonder tussenkomst van derden alle overeenkomsten met de Gebruiker per direct eenzijdig op te zeggen zonder hiervoor enige vorm van compensatie aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

b) Indien relevant en noodzakelijk kan de Dienstverlener besluiten gerechtelijke instanties in te schakelen met als doel genoegdoening te verwerven.

c) In geval de Gebruiker bedoeld of onbedoeld schade aanricht aan de ruimte en/of voorzieningen die hem/haar door de Dienstverlener ter beschikking gesteld zijn, en/of anderen hier door nalatigheid toe in de gelegenheid stelt, dan is hij/zij hierdoor direct de vervangingsprijs van het beschadigde verschuldigd aan de Dienstverlener, indien naar inzicht van de Dienstverlener van toepassing vermeerderd met additionele schadevergoeding voor het veroorzaakte ongemak.

7. Rechtsgeldigheid:

a) Bij aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigt de Gebruiker dat hij/zij bij volle gemachtigd is om de Algemene Voorwaarden te accepteren en dat hij/zij hiervoor geen enkele toestemming van een derde nodig heeft.

b) De Gebruiker verklaart voorts dat zijn/haar gebruik van de Diensten niet in strijd is met, of resulteert in, het niet nakomen van eerdere verplichtingen die hij/zij is aangegaan.

c) Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Dienstverlener zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

d) De Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen.

e) Op deze Algemene Voorwaarden is enkel Nederlands recht van toepassing.

8. Confidentialiteit:

a) De Gebruiker is zich ervan bewust dat hij/zij zich tijdens het gebruik van de Diensten mogelijk blootstelt aan vertrouwelijke informatie (“Vertrouwelijke Informatie”). De vertrouwelijkheid van deze informatie heeft betrekking op alle informatie die niet algemeen toegankelijk is en waarvan algemeen kan worden vastgesteld dat deze vertrouwelijk van aard is. Vertrouwelijke Informatie omvat tenminste materiaal dat betrekking heeft op verkoopcijfers, knowhow, patenten, technologie, producten, medewerkers, contracten, marketingplannen, businessplannen, financiële informatie welke al dan niet bestemd is om de Gebruiker onder ogen te komen.

b) De Gebruiker is tijdens het gebruik van de Werkplekken c.q. Vergaderruimtes zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke) (bedrijfs)informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten. De Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimtes of derden, van deze vertrouwelijke informatie.

c) De Gebruiker is ten opzichte van de Dienstverlener alsook overige gebruikers van de Dienst persoonlijk verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en, in geval van indiscretie, alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

d) Alle vertrouwelijke informatie blijft te allen tijde eigendom van de verspreider van de informatie.

9. Beëindiging:

a) De Dienstverlener behoudt zich te allen tijde het recht voor de Gebruiker de toegang tot de Diensten tijdelijk of permanent te ontzeggen in geval de Gebruiker de Algemene Voorwaarden niet naleeft.

b) In geval de Gebruiker aan alle verplichtingen heeft voldaan en uit eigen beweging geen gebruik meer wenst te maken van de Diensten, dan is de Dienstverlener hem/haar eventueel in rekening gebrachte borg schuldig. Vooruitbetaalde tegoeden voor het gebruik van de Diensten vervallen met de opzegging automatisch aan de Dienstverlener.

10. Algemeen:

Vergoeding & btw

De btw dient gelijktijdig met de vergoeding te worden voldaan. Zonder dat partijen hiermee willen uitdrukken dat het in casu om een huurovereenkomst gaat, komen Seinwezen Beheer B.V. en de huurder overeen dat Seinwezen Beheer B.V. aan de huurder over de vergoeding btw in rekening brengt. De btw over de vergoeding wordt door partijen gezien als btw over diensten en niet over huur. Onder verwijzing naar de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën VB99/571 van 24 maart verklaren Seinwezen Beheer B.V. en de huurder uitdrukkelijk door middel van ondertekening van deze overeenkomst en alleen zover nodig dat de huurder de ruimte(s) zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (ten minste 90%) recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De klant informeert Seinwezen Beheer B.V. en de bevoegde belastinginspecteur terstond door middel van een aangetekend schrijven indien de klant door welke oorzaak ook geen recht op aftrek meer heeft op btw voordat dit effect krijgt en de voorgenoemde aftrek wijzigt in minder dan 90%. Indien (achteraf) blijkt dat de klant de ruimte(s) niet meer gebruikt voor activiteiten die de klant recht geven op aftrek van btw voor ten minste 90% en de vergoeding btw -vrij wordt is de member niet meer verplicht om aan Seinwezen Beheer B.V. btw te betalen over de vergoeding. Echter, Seinwezen Beheer B.V. is gerechtigd om de vergoeding exclusief btw zodanig te verhogen dat Seinwezen volledig gecompenseerd wordt voor de btw (op onder meer de investeringen en kosten) welke Seinwezen Beheer B.V. aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Seinwezen Beheer B.V. zal de huurder zo spoedig mogelijk informeren over de hoogte van dit bedrag. Seinwezen Beheer B.V. zal zijn medewerking verlenen indien de klant de opgaaf van Seinwezen Beheer B.V. wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Seinwezen Beheer B.V. verklaart uitdrukkelijk dat zij conform hetgeen is bepaald in artikel 34a van de Wet op Omzetbelasting 1968 de serviceovereenkomst opneemt in haar administratie.

Seinwezen Beheer B.V. doet geen concessies met betrekking tot de veiligheid van het netwerk. De huurder dient alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering) welke de huurderd voor de omstandigheden nodig acht.

De huurder garandeert Seinwezen Beheer B.V dat de services aan de huurder de rechten van derden niet zal schenden.

Seinwezen Beheer B.V. garandeert dat de services worden geboden en functioneren op een professionele en vakkundige manier. Indien Seinwezen Beheer B.V. verzuimt de services te bieden zoals zij die garandeert zal het door Seinwezen Beheer B.V. binnen een redelijke periode na schriftelijke kennisgeving verhelpen van het verzuim de enige en exclusieve verhaalmogelijkheid zijn.

Bovenstaande garantie vervangt alle andere voorwaarden en condities die uitdrukkelijk dan wel impliciet door gebruik, gewoonte, statuut of anderszins betrekking hebben op de levering van services. Seinwezen Beheer B.V. garandeert niet dat de services niet worden onderbroken of storingsvrij zijn.

De huurder kan geen recht doen gelden op een specifieke aanwijsbare ruimte, er is geen sprake van een huurovereenkomst. Partijen merken deze overeenkomst inclusief de voorwaarden die daarvan een integraal onderdeel uitmaken expliciet aan als een serviceovereenkomst waarbij het verlenen van de services een overwegend element is van de overeenkomst. Partijen komen overeen dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform genoemde bedoeling van partijen worden geïnterpreteerd en worden uitgelegd.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals aangegeven in de overeenkomst en is/behelst minimaal 1 maand.

10.1 Huur van kantoorruimtes

De kantoorruimtes van Seinwezen Beheer B.V. mogen alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van het bedrijf van de huurder. De huurder zal de ruimte niet aan derden aanbieden of in gebruik geven dan wel aanbieden en in gebruik geven voor het verlenen van diensten vergelijkbaar met diensten die door Seinwezen Beheer B.V. worden verleend.

De naam Seinwezen mag op geen enkele wijze door de huurder worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van de huurder zonder uitdrukkelijke toestemming van Seinwezen Beheer B.V.

Het is de huurder niet toegestaan rechten of verplichtingen in verband met de overeenkomst geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de ruimte (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van de huurder. Seinwezen Beheer B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden.

De onderneming mag alleen gedreven worden op eigen naam of een door Seinwezen Beheer B.V. en de klant overeengekomen naam. Op verzoek en op kosten van de member zal Seinwezen Beheer B.V. deze naam indien mogelijk toevoegen aan het bestand van Seinwezen Beheer B.V. Het is niet geoorloofd om (reclame)borden op te hangen of op andere wijze zichtbaar te plaatsen, tenzij partijen anders overeenkomen.

Het Seinwezenadres mag slechts op basis van een postovereenkomst gebruikt worden als correspondentieadres.

De huurder zal de ruimte goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de ruimte in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de huurder of door degenen die met de instemming van de huurder gebruikmaken van de ruimte(s).

De huurder zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op hem/haar, dan wel op zijn/haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De huurder mag niet onrechtmatig of onwettig handelen. De huurder dient alles na te laten wat het gebruik van de ruimtes van Seinwezen Beheer B.V. zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhooggaan, verlies en schade veroorzaakt aan Seinwezen Beheer B.V., de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

De huurder dient zich te houden aan de huisregels van Seinwezen Beheer B.V..

De huurder dient zijn/haar eigendommen, werknemers en eventuele derden die de huurder meeneemt/gebruikt in de ruimte(s) te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. Seinwezen Beheer B.V. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Partijen komen overeen dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform genoemde bedoeling van partijen worden geïnterpreteerd en worden uitgelegd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals aangegeven in de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. De overeenkomst eindigt als de huurovereenkomst tussen Seinwezen Beheer B.V. en de eigenaar/beheerder eindigt, zonder dat Seinwezen Beheer B.V. in dat geval verplicht is tot vergoeding van schade als gevolg daarvan aan de huurder.

In alle gevallen waarin Seinwezen Beheer B.V. een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de huurder doet uitbrengen of in geval van procedures tegen de huurder om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Seinwezen Beheer B.V. te voldoen.

De vergoeding voor het lidmaatschap inclusief btw dient te worden voldaan middels automatische incasso over de te leveren standaard services voor de opvolgende maand, tenzij anders overeengekomen.

Seinwezen Beheer B.V. zal de vergoeding jaarlijks op 1 januari na de startdatum van de overeenkomst verhogen met een procentueel bedrag over het vorige jaar dat gelijkstaat aan de jaarlijkse verhoging van de CPI-index, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op de overeenkomst en de voorwaarden alsmede het huishoudelijk reglement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter te Haarlem.

Indien een deel van de overeenkomst of de voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of vernietigbare deel geldt alsdan als overeenkomst hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Seinwezen Beheer B.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegging tenzij de wet dat vereist, indien de huurder:

De door hem/haar verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;Enige andere verplichting uit de overeenkomst niet naleeft;De ruimtes anders dan in overeenstemming met normaal gebruik gebruikt;Zijn/haar beroep of bedrijf in de ruimte(s) geheel of voor een belangrijk deel staakt;De vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;In staat van faillissement gesteld wordt;Komt te overlijden;Een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de member.

Indien Seinwezen Beheer B.V. de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt dient de huurder desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen voldoen:

Betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;Betaling van de vergoeding voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging had plaatsgevonden of (indien langer) voor een periode van 3 maanden;

De huurder vrijwaart Seinwezen Beheer B.V. voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.

De huurder vrijwaart Seinwezen Beheer B.V. voor aanspraken, claims, schade, verlies en kosten als gevolg van/door:

Dood of verwonding binnen Seinwezen Beheer B.V.;Derden die de huurder tot de ruimte(s) heeft toegelaten, personeel van de klant en personen waarvoor de huurder aansprakelijk is;Boetes die Seinwezen Beheer B.V. worden opgelegd door gedragingen of nalatigheid van de huurder;Schade toegebracht aan de persoon of goederen van de huurder of van derden en aanspraken van derden ter zake;Het zich niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst.

Seinwezen Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de huurder of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de kantoorruimte, het gebouw of complex waarvan de ruimte(s) deel uitmaakt.

Seinwezen Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurder of van belemmeringen in het gebruik van de ruimte(s) die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook Seinwezen Beheer B.V. haar services niet kan aanbieden is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van de vergoeding. De huurder is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de ruimte(s). De huurder is verplicht Seinwezen Beheer B.V. terstond op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de ruimte(s) heeft voorgedaan of dreigt voor te doen.

Voor alle overige gelden de individuele huurcontracten tussen Seinwezen Beheer B.V. en huurder.